Новина от категория Пловдив
Архив на публикациите

Най-добрите университети с най-предпочитаните специалности в Пловдив

Медицинският университет в Пловдив е в Топ 3 на висшите учебни заведения в страната. Това показват обобщените данни за 13-тото издание на Рейтинга на висшите училища в България. Информацията е в интернет базираната платформа https://rsvu.mon.bg.

Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.
Справка за Пловдив в платформата показва, че най-много студенти за 2023 са се обучавли в професионално направление Педагогика в Пловдивския университет - 2837. На второ място по брой студенти е направление Медицина в Медицинския университет. Техният брой е 2809, следвани от Педагогика на обучението в Пловдивски университет. Там се обучават 2701 студента.
В дъното на класацията е отново пловдивския университет, направление Туризъм, със 17 студенти.
В справките не са включени данни за Техническия университет – София, филиал Пловдив, тъй като данните за това висше учебно заведение са обобщени и не могат да се отделят онези, които касаят Пловдив.
С най-висок среден успех от дипломата за средно образование се влиза в Медицинския университет за направление Медицина - 5,62. Най-нисък е средният успех за направление Туризъм в Пловдивския университет. За там е бил необходим успех 4,34.
Най- високи заплати след завършване на обучението си в университета получават възпитаниците на Медицинския университет. Най-висок е средният месечен облагаем доход на завършилите Медицински университет, направление Обществено здраве. Там средната заплата е 3131 лв, а за Информатика и компютърни науки в ПУ средният облагаем доход е 2786 лв. В дъното на класацията е Биотехнологии в ПУ. Там заплащането е изчислено на 896 лв.
Справката показва, че най-голям е процентът безработица сред завършилите в последните 5 години направление Религия и теология в ПУ. По данни на НОИ, регистрираните безработни от това направление са 4,72%.
Очаквано, най- висок процент от завършилите Медицина и Фармация намират приложение на придобитото образование за позиции, които изискват висше образование. Там процентите са съответно 97,21 и 95,96. Най-много хора не работят по специалността си от направление Общо инженерство в Университета по хранителни технологии. Едва 17,46% работят по придобитата специалност. Платформата уточнява, че в данните не са включени лица на граждански договори и самоосигуряващи се лица.
Най-много са започнали работа при работотдател от Пловдивски регион, завършили в ПУ, направление Теория и управление на образованието – 87,13%. Най-малко са тези от направление Растителна защита на Аграрния университет в Пловдив.
Ето как изглежда Топ 3 на университетите в страната според всички предлагани професионални направления:
Администрация и управление
1. Американски университет в България (Благоевград) - 63 т.
2. Софийски университет - 60 т.
3. Висше училище по мениджмънт (Варна) - 57 т.
Архитектура, строителство и геодезия
1. Университет по архитектура, строителство и геодезия (София) - 65 т.
2. Академия на МВР (София) - 64 т.
3. Висше строително училище "Любен Каравелов" (София) - 54 т.
Биологически науки
1. Софийски университет - 66 т.
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - 52 т.
3. Нов български университет (София) - 48 т.
Биотехнологии
1. Софийски университет - 60 т.
2. Университет по хранителни технологии (Пловдив) - 55 т.
3. Химикотехнологичен и металургичен университет (София) - 53 т.
Ветеринарна медицина
1. Тракийски университет (Стара Загора) - 57 т.
2. Лесотехнически университет (София) - 56 т.
Военно дело
1. Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (Варна) и Национален военен университет "Васил Левски" (Велико Търново) - 60 т.
2. Военна академия "Георги Стойков Раковски" (София) - 59 т.
3. Висше военновъздушно училище “Георги Бенковски” (Долна Митрополия) - 58 т.
Горско стопанство
Лесотехнически университет (София) - 56 т.
Електротехника, електроника и автоматика
1. Технически университет (София) – 67 т.
2. Химикотехнологичен и металургичен университет (София) – 59 т.
3. Третото място се споделя от пет университета с еднакъв брой точки (56):
• Висше военновъздушно училище “Георги Бенковски” (Долна Митрополия)
• Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” (София)
• Русенски университет “Ангел Кънчев”
• Технически университет (Варна)
• Университет по хранителни технологии (Пловдив)
Енергетика
1. Технически университет (София) – 59 т.
2. Университет по хранителни технологии (Пловдив) – 53 т.
3. Технически университет (Варна) и Тракийски университет (Стара Загора) – 51 т.
Животновъдство
1. Тракийски университет (Стара Загора) – 51 т.
2. Аграрен университет (Пловдив) – 49 т.
Здравни грижи
1. Медицински университет (София) – 60 т.
2. Софийски университет – 59 т.
3. Медицински университет (Пловдив) – 58 т.
Изобразително изкуство
1. Национална художествена академия (София) – 50 т.
2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 47 т.
3. Нов български университет (София) – 47 т.
Икономика
1. Американски университет в България (Благоевград) и Софийски университет – 64 т.
2. Университет за национално и световно стопанство (София) – 59 т.
3. Висше училище по застраховане и финанси - 55 т.
Информатика и компютърни науки
1. Софийски университет – 75 т.
2. Американски университет в България (Благоевград) и Технически университет (София) – 67 т.
3. Нов български университет (София) – 59 т.
История и археология
1. Софийски университет – 56 т.
2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 48 т.
3. Университет по библиотекознание и информационни технологии (София) – 47
Комуникационна и компютърна техника
1. Технически университет (София) – 72 т.
2. Софийски университет – 64 т.
3. Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (Варна) – 59 т.
Математика
1. Софийски университет – 72 т.
2. Технически университет (София) – 61 т.
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – 54 т.
Материали и материалознание
1. Химикотехнологичен и металургичен университет (София) – 58 т.
2. Технически университет (Габрово) – 51 т.
3. Русенски университет “Ангел Кънчев” - 46 т.
Машинно инженерство
1. Технически университет (София) – 63 т.
2. Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (София) – 56 т.
3. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” (София) – 54 т.
Медицина
1. Медицински университет (Пловдив) и Медицински университет (София) – 73 т.
2. Медицински университет “Проф. Д-р Праскев Стоянов” (Варна) – 71 т
3. Медицински университет (Плевен) и Софийски университет – 69 т.
Металургия
Химикотехнологичен и металургичен университет (София) – 56 т.
Музикално и танцово изкуство
1. Национална музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” - 57 т.
2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (Пловдив) – 53 т.
3. Югозападен университет “Неофит Рилски” (Благоевград) – 50 т.
Науки за земята
1. Софийски университет - 60 т.
2. Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (София) – 52 т.
3. Лесотехнически университет (София) – 51 т.
Национална сигурност
1. Академия на МВР (София) – 59 т.
2. Военна академия "Георги Стойков Раковски" (София) – 52 т.
3. Университет по библиотекознание и информационни технологии (София) – 48 т.
Обществени комуникации и информационни науки
1. Софийски университет – 61 т.
2. Американски университет в България (Благоевград) – 57 т.
3. Нов български университет (София) и Университет по библиотекознание и информационни технологии – 51 т.
Обществено здраве
1. Медицински университет (София) – 68 т.
2. Медицински университет (Пловдив) – 67 т.
3. Медицински университет “Проф. Д-р Праскев Стоянов” (Варна) – 61 т
Общо инженерство
1. Технически университет (София) – 65 т.
2. Химикотехнологичен и металургичен университет (София) – 55 т.
3. Висше транспортно училище “Тодор Каблешков” (София) – 51 т.
Педагогика
1. Софийски университет – 63 т.
2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 52 т.
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Югозападен университет (Благоевград) - 51 т.
Педагогика на обучението по...
1. Софийски университет – 55 т.
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – 48 т.
3. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 47 т.
Политически науки
1. Софийски университет – 59 т.
2. Американски университет в България (Благоевград) – 58 т.
3. Нов български университет (София) – 52 т.
Право
1. Софийски университет – 64 т.
2. Университет за национално и световно стопанство (София) – 55 т.
3. Нов български университет (София) – 54 т.
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми
Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” (София) – 54 т.
Психология
1. Софийски университет – 62 т.
2. Военна академия "Георги Стойков Раковски" (София) – 56 т.
3. Нов български университет (София) – 53 т.
Растениевъдство
1. Аграрен университет (Пловдив) – 52 т.
2. Тракийски университет (Стара Загора) – 48 т.
3. Лесотехнически университет (София) – 47 т.
Растителна защита
1. Аграрен университет (Пловдив) – 52 т.
2. Лесотехнически университет (София) – 47 т.
3. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” - 34 т.
Религия и теология
1. Софийски университет – 52 т.
2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 46 т.
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – 35 т.
Социални дейности
1. Софийски университет – 51 т.
2. Русенски университет “Ангел Кънчев” - 45 т.
3. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” - 45 т.
Социология, антропология и науки за културата
1. Софийски университет – 55 т.
2. Нов български университет (София) – 50 т.
3. Университет за национално и световно стопанство (София) – 46 т.
Спорт
1. Национална спортна академия “Васил Левски” (София) – 49 т.
2. Югозападен университет “Неофит Рилски” (Благоевград) – 39 т.
Стоматология
1. Медицински университет (София) – 60 т.
2. Медицински университет “Проф. Д-р Праскев Стоянов” (Варна) и Медицински университет (Пловдив) – 56 т.
Театрално и филмово изкуство
1. Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” (София) и Нов български университет (София) – 50 т.
2. Югозападен университет “Неофит Рилски” (Благоевград) – 47 т.
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – 38 т.
Теория и управление на образованието
1. Софийски университет – 61 т.
2. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 56 т.
3. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – 55 т.
Теория на изкуствата
1. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (Пловдив) – 42 т.
2. Нов български университет (София) – 41 т.
Транспорт, корабоплаване и авиация
• Технически университет (София) – 59 т.
• Висше военновъздушно училище “Георги Бенковски” (Долна Митрополия) – 53 т
• Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (Варна) – 52 т.
Туризъм
1. Софийски университет – 54 т.
2. Висше училище по мениджмънт (Варна) – 49 т.
3. Лесотехнически университет (София), Югозападен университет (Благоевград) и Нов български университет - 44 т.
Фармация
1. Медицински университет (София) - 72 т.
2. Софийски университет – 67 т.
3. Медицински университет (Пловдив) – 66 т.
Физически науки
1. Софийски университет – 70 т.
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – 61 т.
3. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” - 50 т.
Филология
1. Софийски университет – 63 т.
2. Нов български университет (София) – 54 т.
3. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” и Пловдивски университет – 50 т.
Философия
1. Софийски университет – 55 т.
2. Югозападен университет “Неофит Рилски” (Благоевград) – 46 т.
3. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” - 44 т.
Химически науки
1. Софийски университет – 67 т.
2. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - 52 т.
3. Югозападен университет “Неофит Рилски” (Благоевград) – 49 т.
Химични технологии
1. Химикотехнологичен и металургичен университет (София) – 64 т.
2. Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” (Бургас) – 52 т.
3. Русенски университет “Ангел Кънчев” - 44 т.
Хранителни технологии
1. Университет по хранителни технологии (Пловдив) – 54 т.
2. Тракийски университет (Стара Загора) – 45 т.
3. Русенски университет “Ангел Кънчев” - 42 т.

Публикувана на
02 Декември 2023 година